document.write(""); document.write("
"); document.write(""); document.write(" "); document.write(" "); document.write(" "); document.write(" "); document.write(" "); document.write(" "); document.write("
"); document.write(" "); document.write(" "); document.write(" "); document.write(" "); document.write("
"); document.write(" "); document.write(" "); document.write(" "); document.write(" "); document.write(" "); document.write(" "); document.write(" "); document.write("
"); document.write(" "); document.write(" "); document.write(" "); document.write(" "); document.write(" "); document.write(" "); document.write(" "); //document.write(" "); //document.write(" "); //document.write(" "); //document.write(" "); //document.write(" "); //document.write(" "); document.write(" "); document.write(" "); document.write(" "); document.write(" "); document.write(" "); document.write(" "); document.write(" "); document.write(" "); document.write(" "); document.write(" "); document.write(" "); document.write(" "); document.write("
새해 베리타스알파에 바라는 점
2018년 새해가 다가오고 있습니다. '11주년'을 맞이하는 베리타스알파는 새로운 마음가짐으로 신년을 맞이하려 합니다. 지면 개편, 코너 신설, 온라인 강화 등 굵직한 개편을 준비 중입니다. 개편의 최우선 목표는 '독자'입니다. 독자에게 꼭 필요한 뉴스를 가장 적합한 형식으로 전달하는 것이 1순위이기 때문입니다. 새해 베리타스알파에 바라는 점은 무엇인가요? 새로워질 베리타스알파를 위해 독자 여러분의 소중한 의견 부탁드립니다.
해당 설문은 종료되었습니다.
"); document.write(" "); document.write("
"); document.write("
"); document.write("
"); document.write("
"); document.write("
"); document.write("
");